Κατηγορίες: Μη κατηγοριοποιημένο.

Προκειμένου να χτιστεί ένα καινούριο σπίτι χρειάζεται καταρχάς να υπάρχει άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο. Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο μπορούν να το συντάξουν οι εξής ειδικότητες:

 • Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια η οποία απαιτεί μια σειρά από εγκρίσεις και μελέτες.

Οι εγκρίσεις που πρέπει ενδεχομένως να πάρουμε ανάλογα με την περίπτωση είναι οι εξής:

 • Τελεσιδικία από το δασαρχείο. Αφορά γεωτεμάχια που βρίσκονται εκτός των ορίων των πόλεων ή των οικισμών.
 • Βεβαίωση χρήσεων γης. Όπου ισχύει ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. Η έγκριση δίνεται από την τοπική Υ.Δομ.
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας. Αφορά γήπεδα που βρίσκονται σε επαφή με τη θάλασσα ή πολύ κοντά σε αυτή.
 • Έγκριση εισόδου – εξόδου. Αφορά γήπεδα εκτός σχεδίου και τη σύνδεσή τους με επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο.
 • Έγκριση προσωρινής οριοθέτησης ρέματος. Προβλέπεται για όσα γήπεδα εκτός σχεδίου έχουν επαφή με ρέμα.
 • Έγκριση όρων δόμησης από την εφορεία αρχαιοτήτων. Αφορά γεωτεμάχια εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού σε περιοχές που ελέγχει η αρχαιολογία.
 • Έγκριση όψεων από την εφορεία αρχαιοτήτων. Αφορά γεωτεμάχια εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμού σε περιοχές που ελέγχει η αρχαιολογία.
 • Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Όπου προβλέπεται και αφορά την έγκριση όψεων του κτιρίου. Το ΣΑ συνεδριάζει τουλάχιστο 1 φορά κάθε μήνα.

Αφού πάρουμε όσες από τις παραπάνω εγκρίσεις απαιτούνται πρέπει να εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:

 • Αρχιτεκτονικών. Περιλαμβάνει κατόψεις, όψεις, τομές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Με βάση τη μελέτη αρχιτεκτονικών προχωρούν και όλες οι υπόλοιπες μελέτες για το κτίριο.
 • Στατικών. Περιλαμβάνει τους ξυλότυπους θεμελίωσης, υπογείου και ορόφων με λεπτομέρειες οπλισμών στα υποστυλώματα και το τεύχος στατικών υπολογισμών.
 • Ηλεκτρολογικών – μηχανολογικών. Περιλαμβάνει τις μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και θεμελιακής γείωσης, τη μελέτη θέρμανσης, μελέτη κλιματισμού, μελέτη ύδρευσης αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων, τη μελέτη ΚΕΝΑΚ, μελέτη ανελκυστήρα.
 • Τις διάφορες άλλες μελέτες και έγγραφα. Είναι οι μελέτες Χρονικού προγραμματισμού, προμέτρησης και προϋπολογισμού και το στατιστικό δελτίο για την ΕΛΣΤΑΤ..

Υποχρεωτικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας πρέπει να υπογραφεί σύμβαση με εγκεκριμένο φορέα για Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ). Επίσης πρέπει να υπογραφούν μεταξύ του ιδιοκτήτη και των μηχανικών δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης των εργασιών μελέτης και επίβλεψης και να εξοφληθούν οι αμοιβές του μηχανικού, το ΦΕΜ, η προκαταβολή στο ΙΚΑ και οι εισφορές προς το κράτος και το δήμο. Μετά από όλα αυτά γίνεται αίτηση στην τοπική Υ.Δομ (πολεοδομικό γραφείο) η οποία δίνει έγκριση για την οικοδομική άδεια.

Από εκεί και πέρα ξεκινά η κατασκευή του νέου σπιτιού.