Κατηγορίες: Εξοικονομώ.

Από το δελτίο τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ διαβάζουμε:

“Το τελευταίο έτος έχουµε γίνει µάρτυρες µίας διαρκούς παραπλάνησης των πολιτών και της κοινωνίας, αναφορικά µε τον νέο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο, αναλαµβάνοντας τον θεσµικό του ρόλο, ενηµερώνει την κοινωνία και τους πολίτες για την πραγµατική κατάσταση, όσον αφορά την ωρίµανση του προγράµµατος.

1. ΕΤΕΑΝ

Α. Ψηφιακή Πλατφόρμα

Το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) έχει προκηρύξει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθµισης και Συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήµατος για την υλοποίηση της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ, (την ψηφιακή πλατφόρµα δηλαδή, µέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραµµα) µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 7/11/2017 και ώρα 10:00 π.µ.

Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν ενστάσεων, έως ότου το ΕΤΕΑΝ καταλήξει στον ανάδοχο του έργου και τον καλέσει για υπογραφή της σύµβασης.

Ο Ανάδοχος έχει δύο µήνες περιθώριο για την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα µήνα για την οριστική παράδοση αυτού, κατόπιν δοκιµαστικής λειτουργίας στο εν λόγω χρονικό διάστηµα.

Β. Συμμετοχή Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Αναµένεται η αξιολόγηση των δέκα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που θα συµµετέχουν στον πρόγραµµα από την αρµόδια επιτροπή του ΕΤΕΑΝ και σε συνέχεια η έγκρισή τους από την Επενδυτική Επιτροπή του ΕΤΕΑΝ.

2. Τεχνικές Οδηγίες

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, εκκρεµούν η έκδοση των αναθεωρηµένων τεχνικών οδηγιών, η ενσωµάτωσή τους στα αντίστοιχα λογισµικά και η πιστοποίησή τους από το αντίστοιχο υπουργείο.

3. Χρηματοδότηση

Άγνωστα παραµένουν οι πηγές χρηµατοδότησης και ο τρόπος κατανοµής ευρωπαϊκών ή και εθνικών πόρων µέσω ενδεχοµένως και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.).

4. ΚΥΑ

Επιπροσθέτως εκκρεµούν οι σχετικές ΚΥΑ και τα ΦΕΚ που πρέπει να εκδοθούν όπως: προκήρυξη οδηγού προγράµµατος, συµφωνία Δηµοσίου µε φορέα χρηµατοδότησης και πολλών ακόµη εγκυκλίων και αποφάσεων.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί πως βρίσκονται υπό εξέλιξη έργα δικαιούχων του προηγούµενου προγράµµατος, τα οποία ως γνωστόν για να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης µε τις υπάρχουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΚΕΝΑΚ. Η υπογραφή της δανειακής σύµβασης αυτών των έργων µε τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς θα γίνει το πολύ έως 13/11/2017 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εννέα µήνες µετά. Εποµένως η αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών για το επόµενο πρόγραµµα δεν µπορεί να εφαρµοστεί παρά µόνο µετά το πέρας των υπό εξέλιξη έργων.

Αίτιο των ανωτέρω καθυστερήσεων είναι η προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει η κυβέρνηση την ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων και τον ορθό προγραµµατισµό του ΕΣΠΑ. Τυχόν δηµοσιεύµατα στον τύπο, που υποστηρίζουν το αντίθετο, προκαλούν µόνο παραπληροφόρηση στην κοινωνία, για αυτό και καλούµε τους ενδιαφερόµενους πολίτες να απευθύνονται σε Διπλωµατούχους Μηχανικούς για την έγκυρη ενηµέρωσή τους.”