Κατηγορίες: Δασικοί Χάρτες και Τοπογραφικά.

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε το γραφείο κτηματογράφησης Σητείας να δέχεται δηλώσεις για την υπαγωγή των ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. Οι προθεσμίες είναι 3 μήνες για τους κάτοικους εσωτερικού (άρα μέχρι τις 17 Μαρτίου 2019) και 6 μήνες για τους κάτοικους εξωτερικού (άρα μέχρι τις 17 Ιουνίου 2019).

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν όλα τους τα δικαιώματα προσκομίζοντας:

Την αίτηση και το έντυπο Δ1

Για κάθε προ-καποδιστριακό Δήμο πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση με τον αριθμό των κτηματογραφούμενων δικαιωμάτων. Το έντυπο θα το βρείτε με ένα κλικ εδώ.

Τον τρόπο κτήσης

Για κάθε δικαίωμα πρέπει να προσκομιστούν απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας που μπορεί να είναι:

 • συμβόλαια αγοράς
 • γονικές παροχές
 • πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
 • δικαστικές αναγνωρίσεις
 • άλλες πράξεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι τότε ο φερόμενος ιδιοκτήτης καλείται να αποδείξει τη χρησικτησία. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστο 2 έγγραφα βεβαίας ημερομηνίας που να δείχνουν νομή άνω των 20 χρόνων, δηλαδή:

 • παλιά Ε9 (του 1997)
 • ενοικιαστήρια (που έχουν κατατεθεί στην εφορία ή έχουν γνήσια της υπογραφής)
 • λογαριασμοί ρεύματος
 • βεβαίωση από τη ΔΕΗ με το έτος ηλεκτροδότησης
 • λογαριασμοί ύδρευσης ή άρδευσης
 • βεβαίωση από το δήμο με το έτος υδροδότησης
 • συμβόλαια όμορου ακινήτου που αναφέρει ότι συνορεύετε
 • βεβαιώσεις ότι πήρατε επιδότηση για το ακίνητο
 • πρόστιμα αυθαιρέτων και πράξεις καταγραφής τους
 • δηλώσεις ιδιοκτησίας σε περίπτωση πολεοδόμησης
 • στοιχεία απαλλοτριώσεων
 • παλιά τοπογραφικά
 • ένορκες βεβαιώσεις
 • πράξεις αναγνώρισης συνόρων

Καλό θα είναι εκτός τα έγγραφα άνω της 20ετίας να προσκομίζονται και έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομή κατά τη διάρκεια της 20 ετίας, για παράδειγμα:

Ε9 του 1997, επιδότηση του 2005, Ε9 του 2016.

Γεωγραφικό εντοπισμό

Ο γεωγραφικός εντοπισμός είναι απαραίτητος για να δηλωθεί η ιδιοκτησία σας στο κτηματολόγιο. Παρακάτω αναφέρονται οι τρόποι για το γεωγραφικό εντοπισμό και αναλύεται η ακρίβεια της κάθε μεθόδου.

Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο τοπογραφικό) που διαθέτει συντεταγμένες στο Εθνικό Προβολικό Σύστημα (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου είδους τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:

 • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο οικείο συμβόλαιο
 • γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης του ακινήτου
 • έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο
 • έχει υποβληθεί σε δημόσια αρχή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ.).

Παλαιότερα τοπογραφικά διαγράμματα συντεταγμένα στο προβολικό σύστημα Hatt  είναι επίσης κατάλληλα για την οριοθέτηση γεωτεμαχίων.

 • Γεωτεμάχια διοικητικών πράξεων

Στις περιοχές με  διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής) είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου, όπως αναφέρεται στην πράξη.

 • Γεωτεμάχια εκτός διοικητικών πράξεων

Στις εκτός διοικητικών πράξεων περιοχές το ακίνητο μπορεί να εντοπιστεί και να οριοθετηθεί με την χρήση της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Από την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς, επιλέγοντας Νοµό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

 • να εντοπίσει το ακίνητό του
 • να σχεδιάσει στον χάρτη τα όριά του
 • να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και
 • να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει υπογραμμένη μαζί µε τη δήλωσή του.

Προϋπόθεση για την επιτυχή οριοθέτηση με τον τρόπο αυτό είναι η  ύπαρξη και αναγνώριση των ορίων του γεωτεμαχίου επί της  οθόνης.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών.

 • Γεωτεμάχια δηλωμένα στο ΟΣΔΕ

Τα δηλωμένα στο ΟΣΔΕ γεωτεμάχια μπορούν να δηλωθούν με βάση το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης του 2017. Επισημαίνεται ότι στο ΟΣΔΕ δηλώνονται οι επιλέξιμες καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι οποίες είναι συνήθως υποσύνολο των γεωτεμαχίων, χωρίς να αποκλείεται και το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή τυχόν σφάλματα οριοθέτησης στο ΟΣΔΕ θα κληρονομηθούν στο Κτηματολόγιο. Μελλοντική διόρθωση των σφαλμάτων θα απαιτήσει χρόνο και δικαστικές δαπάνες.

 • Γεωτεμάχια στην Κτηματογράφιση Καλιατάκη

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 εκπονήθηκε κτηματογράφηση στην πλειοψηφία των ΟΤΑ της περιοχής μελέτης. Η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων έγινε επί μεγεθυμένων αεροφωτογραφιών κλίμακας περίπου 1/5.000. Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια της μεθόδου υπολείπεται των απαιτήσεων της σημερινής κτηματογράφησης,  η χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων είναι αναντικατάστατη για τις περιοχές των εγκαταλειμμένων  γεωργικών γαιών της  Ευρυτανίας  και των   ορεινών  περιοχών της Φθιώτιδας.

Αντίγραφα των πινάκων φερομένων ιδιοκτητών της εν λόγω εργασίας έχουν διανεμηθεί σε  Δήμους – Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων για να τους συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Οι τελευταίοι έχουν την δυνατότητα, από τα αναγραφόμενα ονόματα συγγενών τους και  τοπωνύμια,  να εντοπίσουν τα γεωτεμάχια των δικαιοπαρόχων τους και να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφισης, κατά την υποβολή της δήλωσης, τους κτηματολογικούς  αριθμούς (τον  11ψήφιο κωδικό της πρώτης στήλης του πίνακα)  αυτών.

Το παράβολο κτηματογραφούμενου ακινήτου

Για κάθε κτηματογραφούμενο δικαίωμα κατατίθεται παράβολο 35€ με τις εξής εξαιρέσεις:

 • όταν πρόκειται για περισσότερα από 2 δικαιώματα σε αγροτικά ακίνητα του ίδιου προ – καποδιστριακού Δήμου τότε πληρώνονται μόνο δύο παράβολα. Άρα αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει 5 αγροτικά ακίνητα στον ίδιο προ – καποδιστριακό Δήμο τότε πληρώνει 35*2=70€ παράβολα.
 •  όταν πρόκειται για βοηθητικούς χώρους (χώροι στάθμευσης, αποθήκες) όταν αυτά αποτελούν διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και η αξία του παραβόλου είναι 20€ ανά δικαίωμα. Άρα αν κάποιος έχει σε μια πολυκατοικία 1 διαμέρισμα, 1 αποθήκη στο υπόγειο και 1 χώρο στάθμευσης πού όλα έχουν ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου τότε πληρώνει παράβολα 35€(το διαμέρισμα)+20€(η αποθήκη)+20€(ο χώρος στάθμευσης)=75€. Σε περίπτωση που η αποθήκη και ο χώρος στάθμευσης δεν έχουν ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα τότε δεν χρεώνονται παράβολο άρα στο παραπάνω παράδειγμα ο ιδιοκτήτης πληρώνει παράβολα 35€(το διαμέρισμα)+0€(η αποθήκη)+0€(η στάθμευση)=35€.