Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων του ν.4495/2017 έπειτα από αυτοψία. Οι βεβαιώσεις εκδίδονται μέσω του συστήματος του ΤΕΕ που διαχειρίζονται οι μηχανικοί και βεβαιώνουν ότι το ακίνητο δεν έχει κτίσμα ή ότι τα κτίσματα του ακινήτου είναι νόμιμα ή τακτοποιημένα.

Οι βεβαιώσεις είναι απαραίτητες σε όλες τις δικαιοπραξίες εν ζωή, δηλαδή για:
• Αγοραπωλησίες.
• Γονικές παροχές.
• Διανομές.
• Κατατμήσεις.
• Συστάσεις ή τροποποιήσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας.
• Διορθώσεις συμβολαίων.

Επίσης είναι απαραίτητες για μια σειρά άλλων υπηρεσιών όπως ενδεικτικά:

• Τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
• Καθορισμός νομίμου περιγράμματος για κτίσματα προϋπάρχοντα του 1955.
• Ηλεκτροδότηση νομίμως υφισταμένων κτισμάτων χωρίς οικοδομική άδεια.
• Εξαιρέσεις από κατεδάφιση.
• Άδειες λειτουργίας.
• Δανειοδότηση από τράπεζα.
• Προσθήκη καθ’ ύψος σε κτίσματα κλπ.
• Δικαστήρια.
• Δασαρχείο.
Οι βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία της αυτοψίας.

Η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να χορηγηθεί από ιδιώτη μηχανικό σε διάφορες περιπτώσεις όπως αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων αλλά και αλλαγές χρήσης.

Η προεργασία που πρέπει να γίνεται πριν συνταχθεί η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη:
• Έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί το στέλεχος της οικοδομικής άδειας αλλά και οι εγκεκριμένες μελέτες αρχιτεκτονικών και στατικών του κτηρίου.
• Αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου:
• Να εξεταστεί η ικανοποιητική ή όχι σύμπτωση των εγκεκριμένων σχεδίων με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου
• Να καταγραφούν και να αξιολογηθούν ενδεχόμενα στοιχεία παθολογίας της κατασκευής (ρηγματώσεις, καθιζήσεις, βέλη κάμψης, κόπωση κ.α)
Ιδανικά θα έπρεπε η αυτοψία στο ακίνητο να συνοδεύεται από ελέγχους στο φέροντα οργανισμό αυτού ώστε ο μηχανικός να έχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• μαγνητογραφήσεις οπλισμού
• ελέγχους ποιότητας σκυροδέματος (κρουσιμέτρηση, εξόλκευση ήλου, πυρηνοληψία) γα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
• ελέγχους για τα τοιχοσώματα και την ποιότητα του συνδετικού κονιάματος για κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία.

Λόγω του αυξημένου κόστους των εργασιών αυτών και σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται από το νόμο, δεν εκτελούνται οι παραπάνω δοκιμές και ο έλεγχος που πραγματοποιείται από το μηχανικό είναι μακροσκοπικός.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλα τα κτίρια που είναι απαραίτητα για:

• Αγοραπωλησίες
• Μισθώσεις
• Χρηματοδότηση (πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»)
Ο χρόνος ισχύος του ΠΕΑ είναι 10 χρόνια.

Για να εκδοθεί ένα ΠΕΑ πρέπει να προσκομιστούν πριν την αυτοψία αν υπάρχουν τα παρακάτω:

  • τα Ε9 όλων των συνιδιοκτητών
  • το φύλλο της οικοδομικής άδειας
  • οι τακτοποιήσεις – νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
  • τα αρχιτεκτονικά σχέδια, το τοπογραφικό, η μελέτη θερμομόνωσης
  • το φύλλο συντήρησης καυστήρα
  • η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
  • λογαριασμοί καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας
  • να έχει πληρωθεί παράβολο για υποβολή ενεργειακής επιθεώρησης Ά, ΄Β ή ΄Γ τάξης
manousosdtΠιστοποιητικά – Βεβαιώσεις